برادر بوعلی :همه چیزش تمام شد

بوعلی :به تو میگویم محمود که این طور نیست

براد بوعلی: او زمانی بوده است و دیگر نیست

بوعلی :به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود و جزئی از طن خاک میشود

اما نفس از خاک نیست که خاک شود پس او زنده است، در آغاز زندگی