برای انجام این کار باید از پکیج

javax.imageio.ImageIO

استفاده کرد در این حالت
    برای خواندن از تکه کد زیر

 

 BufferedImage originalImage = ImageIO.read(new File("c:\\image\\mypic.jpg"));

برای ذخیره عکس از تکه کد زیر

 ImageIO.write(originalImage, "jpg", new File("c:\\image\\mypic_new.jpg"));

 

 

 حال این کد را نگاه کنید

 
import java.awt.image.BufferedImage; 
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;  
public
class ImageTest {  

public static void main(String[] args) {  
try
{  

BufferedImage originalImage = ImageIO.read(new File( "c:\\image\\mypic.jpg"));  
 
ImageIO.write(originalImage, "jpg", new File( "c:\\image\\mypic_new.jpg"));  

}
catch
(IOException e) {
 
System.out.println(e.getMessage());

}  
}  
}در آینده روشهای پیشرفته تر کار کردن با عکس را توضیح میدم