برای بدست آوردن آی پی باید تکه کد زیر را بنویسیم

import java.net.InetAddress; 
import
java.net.UnknownHostException;  
public
class app{  
public
static void main(String[] args){  

InetAddress ip;

try {  

ip = InetAddress.getLocalHost();

System.out.println("Current IP address : " + ip.getHostAddress());
  
}

catch
(UnknownHostException e) {  

e.printStackTrace();  

}  
}  
}
Output

 

Current IP address : 127.0.0.1