حتما تا حالا در مورد این قضیه فکر کردید که در هایبرنت کاش میشد یه کاری کنیم که نام گذاریهای تولید شده برای

table,constraint,..

به صورت اتوماتیک و طبق استاندارد مشخصی که خودمون تعریف میکنیم باشه برای مثال اول نام جدول

tbl

باشه برای این کار قابلیتی وجود داره که میتون این کار رو انجام بده

Hibernate NamingStrategy

کد زیر یک نمونه برای اینکار است که با توجه به محدودیتهای پایگاه داده اراکل(تعداد کاراکتر ۳۰ )برای نام گذاری است پیاده شده

package org.common.utility;

import org.hibernate.cfg.DefaultComponentSafeNamingStrategy;

import java.util.StringTokenizer;

public class OracleNamingStrategy extends DefaultComponentSafeNamingStrategy {
  private static final long serialVersionUID = -3020615242092992933L;

  protected static String addUnderscores(String name) {
    if (name == null)
      return null;
    StringBuffer buf = new StringBuffer(name.replace('.', '_'));
    for (int i = 1; i < buf.length() - 1; i++) {
      if ((isLowerToUpper(buf, i)) || (isMultipleUpperToLower(buf, i))

      ) {
        buf.insert(i++, '_');
      }
    }
    return buf.toString().toLowerCase();
  }

  private static boolean isMultipleUpperToLower(StringBuffer buf, int i) {
    return i > 1 && Character.isUpperCase(buf.charAt(i - 1))
        && Character.isUpperCase(buf.charAt(i - 2))
        && Character.isLowerCase(buf.charAt(i));
  }

  private static boolean isLowerToUpper(StringBuffer buf, int i) {
    return Character.isLowerCase(buf.charAt(i - 1))
        && Character.isUpperCase(buf.charAt(i));
  }

  @Override
  public String collectionTableName(String ownerEntity,
      String ownerEntityTable, String associatedEntity,
      String associatedEntityTable, String propertyName) {
    return abbreviateName(super.collectionTableName(
        addUnderscores(ownerEntity), addUnderscores(ownerEntityTable),
        addUnderscores(associatedEntity),
        addUnderscores(associatedEntityTable),
        addUnderscores(propertyName)));
  }

  @Override
  public String foreignKeyColumnName(String propertyName,
      String propertyEntityName, String propertyTableName,
      String referencedColumnName) {
    return abbreviateName(super.foreignKeyColumnName(
        addUnderscores(propertyName),
        addUnderscores(propertyEntityName),
        addUnderscores(propertyTableName),
        addUnderscores(referencedColumnName)));
  }

  @Override
  public String logicalCollectionColumnName(String columnName,
      String propertyName, String referencedColumn) {
    return abbreviateName(super.logicalCollectionColumnName(
        addUnderscores(columnName), addUnderscores(propertyName),
        addUnderscores(referencedColumn)));
  }

  @Override
  public String logicalCollectionTableName(String tableName,
      String ownerEntityTable, String associatedEntityTable,
      String propertyName) {
    return abbreviateName(super.logicalCollectionTableName(
        addUnderscores(tableName), addUnderscores(ownerEntityTable),
        addUnderscores(associatedEntityTable),
        addUnderscores(propertyName)));
  }

  @Override
  public String logicalColumnName(String columnName, String propertyName) {
    return abbreviateName(super.logicalColumnName(
        addUnderscores(columnName), addUnderscores(propertyName)));
  }

  @Override
  public String propertyToColumnName(String propertyName) {
    return abbreviateName(super
        .propertyToColumnName(addUnderscores(propertyName)));
  }

  private static final int MAX_LENGTH = 30;

  public static String abbreviateName(String someName) {
    if (someName.length() <= MAX_LENGTH)
      return someName;

    String[] tokens = splitName(someName);
    shortenName(someName, tokens);

    return assembleResults(tokens);
  }

  private static String[] splitName(String someName) {
    StringTokenizer toki = new StringTokenizer(someName, "_");
    String[] tokens = new String[toki.countTokens()];
    int i = 0;
    while (toki.hasMoreTokens()) {
      tokens[i] = toki.nextToken();
      i++;
    }
    return tokens;
  }

  private static void shortenName(String someName, String[] tokens) {
    int currentLength = someName.length();
    while (currentLength > MAX_LENGTH) {
      int tokenIndex = getIndexOfLongest(tokens);
      String oldToken = tokens[tokenIndex];
      tokens[tokenIndex] = abbreviate(oldToken);
      currentLength -= oldToken.length() - tokens[tokenIndex].length();
    }
  }

  private static String assembleResults(String[] tokens) {
    StringBuilder result = new StringBuilder(tokens[0]);
    for (int j = 1; j < tokens.length; j++) {
      result.append("_").append(tokens[j]);
    }
    return result.toString();
  }

  private static String abbreviate(String token) {
    final String VOWELS = "AEIOUaeiou";
    boolean vowelFound = false;
    for (int i = token.length() - 1; i >= 0; i--) {
      if (!vowelFound)
        vowelFound = VOWELS.contains(String.valueOf(token.charAt(i)));
      else if (!VOWELS.contains(String.valueOf(token.charAt(i))))
        return token.substring(0, i + 1);
    }
    return "";
  }

  private static int getIndexOfLongest(String[] tokens) {
    int maxLength = 0;
    int index = -1;
    for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
      String string = tokens[i];
      if (maxLength < string.length()) {
        maxLength = string.length();
        index = i;
      }
    }
    return index;
  }

  @Override
  public String classToTableName(String aClassName) {

    return abbreviateName(super
        .classToTableName(addUnderscores(aClassName)));
  }
}

حالا باید این را به تنظیمات هایبرنت اضافه کنیم

<bean id="sessionFactory"
		class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="dataSource" />
		<property name="mappingLocations">
			<list>
				<value>/WEB-INF/classes/hibernate/**/*.hbm.xml</value>
			</list>
		</property>
		<property name="namingStrategy" ref="namingStrategy" />
		<property name="hibernateProperties">
			<props>
				<prop key="hibernate.connection.driver_class"> ${hibernate.connection.driver_class}</prop>
				<prop key="hibernate.connection.url"> ${hibernate.connection.url}</prop>
				<prop key="hibernate.connection.username"> ${hibernate.connection.username}</prop>
				<prop key="hibernate.connection.password"> ${hibernate.connection.password}</prop>
				<prop key="hibernate.dialect"> ${hibernate.dialect}</prop>
				<prop key="hibernate.show_sql"> ${hibernate.show_sql}</prop>
				<prop key="hibernate.hbm2ddl.auto"> ${hibernate.hbm2ddl_auto}</prop>
			</props>
		</property>
	</bean>
	<bean id="namingStrategy" class="org.common.utility.OracleNamingSthrategy"/>